Kancelaria adwokacka
adwokat Michał Jatczak
Świadczymy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców
O nas

Młoda kadra gwarantuje elastyczność i szybką reakcje na zaistniałe sytuacje – w trosce o Naszych Klientów

Początki działalności kancelarii prawnej wiążą się z transformacją ustrojową na przełomie lat 80, 90 Kancelaria zajmowała się głównie przekształceniami własnościowymi, tworzeniem nowych podmiotów prawnych, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

W tym czasie m.in. reprezentuje Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin w negocjacjach z firmą Vattenfall AB w sprawie utworzenia spółki joint ventures.

Jednocześnie uczestniczyła w tworzniu tak znaczących podmiotów jak:

 • Massive Polska Sp. z o.o. we Wrześni (branża oświetleniowa),
 • Silver Plastic Poland Sp. z o.o. w Stęszewie (opakowania),
 • Stollverck Polska Sp. z o.o. w Jankowicach, gm. Tarnowo Podgórne (wyroby czekoladowe),
  a także
 • ARAL Polska Sp. z o.o. w Poznaniu (sieć stacji paliw, obecnie BP Polska).

Kancelaria prawna Poznań

W następnych latach Kancelaria prawna koncentruje się na obsłudze podmiotów  gospodarczych, świadcząc stałą obsługę m.in spółkom Stollwerck Polska, czy ARAL Polska  Sp. z o.o., a po połączeniu BP Polska SA w Krakowie, świadcząc również w ramach zleceń  pomoc prawną przykładowo takim spółkom jak Gaspol S.A. Obsługujemy również  podmioty administracji samorządowej jaki nadzoru budowlanego.

Obecnie adwokatem zarządzającym jest Michał Jatczak, specjalizujący się w prawie energetycznym, nieuczciwej konkurencji oraz prawie budowlanym.

Producentom wyrobów budowlanych oferujemy pomoc w przygotowaniu projektu deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz informacji towarzyszącej oznakowaniu CE lub informacji towarzyszących oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym. Oferujemy również pomoc przy tworzeniu księgi zakładowej kontroli produkcji.

Pomagamy w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, a także pozwoleń na użytkowanie.
Z nami czujesz się pewniej.

OFERTA

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowego,
 • prawo cywilnego,
 • prawo karne,
 • prawo budowlane

reprezentując przed Sądami i innymi organami, przygotowując pozwy, środki zaskarżania i inne pisma procesowe, sporządzając opinie prawne i projekty umów, uczestnicząc w negocjacjach i działaniach przedsądowych.Zapewniamy również stałą obsługę podmiotów gospodarczych w/w zakresie. Proponujemy dogodny sposób rozliczania, który jest ustalany dla każdego Klienta indywidualnie.

 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i występowanie przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego).

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu m.in.:

 • prawa zobowiązań (m.in. powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie)
 • prawa rzeczowego (m.in. ochrona prawa własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie)
 • spadki – (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek)
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. sprawy o rozwód, o separację, alimenty

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem m.in. w następujących sprawach:

 • rozwody
 • separacje
 • alimenty
 • przysposobienie

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje między innymi udzielanie porad prawnych oraz:

 • reprezentowanie klienta przez organami administracji publicznej
 • przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa
 • udzielanie porad prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • sporządzanie opinii prawnych
 • udział w negocjacjach handlowych
 • reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
 • legalizacja samowoli budowlanej
 • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
 • uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • badanie stanu prawnego nieruchomości (pod inwestycje)

– Ustawa o wyrobach budowlanych
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

E-PORADY

Wypełniając poniższy formularz mogą Państwo zamówić poradę prawną online. Porady udzielane odpłatnie po otrzymaniu przez Kancelarię honorarium. Wysokość honorarium zostanie podana po zapoznaniu się z treścią Państwa zamówienia. Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań przed udzieleniem porady.

KONTAKT

Dane teleadresowe:

 • Oddział Kancelarii adwokackiej
 • ul. Kalinowa 4, 64-761 Krzyż Wlkp.
 • Tel. 601 792 840
 • Dyżur w piątki w godz. 11-16 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym

Plan dojazdu: